habarlar

LED çyralaryna geçmegiň 25 ygtybarly sebäbi

1. Yşyk-diodly indikator täsirli

Bilýäňmi..?

Käbir yşyk-diodly yşyklar 20 ýyla çenli dowam edip biler.

Hawa, muny dogry okaýarsyňyz!

LED armaturlary berkligi bilen meşhurdyr.

Ortaça bir yşyk çyrasy, 000 50,000 sagat dowam edýär.

Bu akkor lampalardan 50 esse uzyn we iň oňat ykjam floresan çyralardan (CFL) dört esse uzyn.

Geň galdyryjy, şeýlemi?

Diýmek, LED yşyklar bilen çalyşmak ýa-da ýokary ýerleşdirilen yşyk guralyny üýtgetmek üçin birnäçe ýyl gerek bolar.

2. Zeper ýetmek / döwülmek howpy az

LED çyralaryny ulanmagyň ýene bir täsir galdyryjy peýdasy, döwülmegi we zaýalanmagy barada alada etmeli däl.

Näme üçin?

Dogrusy, akkor lampalardan we floresan turbalardan tapawutlylykda, LED enjamlaryň köpüsi ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa plastmassalardan ýasalýar.

Diýmek, enjamyňyzy tötänleýin taşlasaňyzam, geljekki ýyllarda ulanyp bilersiňiz.

Şeýle hem, çydamlylygy sebäpli LED yşyklar bilen aragatnaşyk köplenç az bolýar.Şeýlelik bilen, ýitgileriň ýüze çykma ähtimallygyny azaltmak.

3. Yşyk-diodly indikatorlar simapsyz

CFL-leri, akkor lampalary, galogenleri we floresan turbalary ulanmagyň iň uly kynçylyklaryndan biri, olaryň içinde howply materiallaryň bolmagydyr.

Simap köplenç bu howply materiallardan iň ýygydyr.

Bu diňe bir adamyň saglygy üçin howply bolman, daşky gurşaw üçin hem erbetdir.

Şeýle-de bolsa, “LED” bilen geçmişiň aladasy.

LED armaturlary diňe bir iň gowy yşyklandyryş tejribesini hödürlemek üçin niýetlenmän, simap ýa-da munuň üçin howply materiallary hem öz içine almaýar.

Şonuň üçin yşyk-diodly indikatorlara “Greenaşyl yşyklandyryş tehnologiýasy” hem diýilýär.

4. Derrew açmak / öçürmek.

Floresan çyralaryň yşyklandyrylmagyna garaşmaly bolanyňyzda ýigrenmersiňizmi?

Bolýar:

Şeýle etseňiz, yşyk-diodly indikatorlar size has gowy alternatiwa hödürleýär.

Yşyk-diodly indikatorlar öçürilmezden ýa-da öçürilmezden gijä galmaýar.

Diýmek, hiç hili oňaýsyz gijikdirmeler we migreniň döremegine sebäp bolmazdan, zerur wagty derrew yşyklandyryşa eýe bolarsyňyz.

Mundan başga-da, esasy şäherlerdäki binalaryň gyralarynda bezegli yşyklandyryş üçin LED çyralarynyň has ileri tutulmagynyň esasy sebäbi.

5. Az energiýa üçin has köp çyra

Akkor çyralary ulanýan bolsaňyz, bu gurallaryň diňe 100 watt energiýa üçin 1300 lýumen çykýandygyny gören bolmagyňyz mümkin.

Çalt bellik:

Watt (W) energiýa sarp edilişini ölçemek üçin ulanylýan ölçeg birligi.Lumens (lm) ýagtylygyň çykarylyşyny ölçemek üçin birlikdir

Mysal üçin:

50lm / W bellikli gural, ulanylýan her Watt energiýa üçin 50 Lumens ýagtylyk öndürýär.

Indi:

Akkor ortaça 13lm / W, LED armaturlary ortaça 100lm / Watt.

Diýmek, LED armaturlary bilen takmynan 800% ýagtylyk alýar.

Esasan, 100W akkor lampa 13W LED armatura bilen deň mukdarda ýagtylyk öndürýär.

Ora-da has ýönekeý söz bilen aýdylanda, yşyk-diodly lampalar şol bir mukdarda ýagtylyk öndürmek üçin akkor lampalardan 80% az energiýa sarp edýär.

6. Yşyk-diodly indikatorlaryň köpüsi öçürmegi goldaýar

Belli bir mukdarda ýagtylyk isleýärsiňizmi?Öçürilen yşyk-diodly lampalar jogap.

Öçürmek, yşyk-diodly lampalary ulanmagyň ýene bir uly peýdasydyr.

Beýleki yşyklandyryş tehnologiýalaryndan tapawutlylykda, LED armaturlaryny öçürmek gaty aňsat.

Şeýle-de bolsa, yşyk-diodly indikatorlaryň hemmesiniň garalmagyny goldamaýandygyny bellemelisiňiz.Şonuň üçin söwda edende dogry LED alýandygyňyza göz ýetiriň.

7. Yşyk-diodly indikatorlar aşhanalar we sowadyjy otaglar üçin ajaýyp

Belli bir hakykat:

"Floresan önümler we zaýalanýan zatlar üçin ýaramaz"

Näme üçin?

Dogrusy, bu yşyklar köplenç täze önümleriň we miweleriň ýaramazlaşmagyny çaltlaşdyrýar.

Köpümiz alma, kartoşka, banan, pomidor we beýleki zaýalanýan zatlary aşhanada saklaýandygymyz sebäpli, floresan yşyklandyryş çüýremegine we ýitmegine sebäp bolup biler.

Şonuň üçin holodilnikleriň köpüsinde LED yşyklar bilen üpjün edilendigini görersiňiz.

Yşyk-diodly indikatorlar diňe bir ýokary hilli we ýeterlik yşyklandyryş hödürlemän, eýsem miweleriňiziň, öndürýän we zaýalanýan zatlaryňyza täsir etmeýär.

Bu, energiýa sarp etmegiňizi we iýmitiň hiliniň peselmeginiň ähtimallygyny / tizligini peseldip, pul tygşytlamagy aňladýar.

8. LED çyralary ulanmak pul tygşytlaýar
Geliň, ýüzbe-ýüz bolalyň:

Yşyk-diodly indikatorlar puluňyzy birden köp usulda tygşytlaýar…

Bularyň hemmesiniň iň uly peýdasy jedelsiz.

Indi haýran galmagyňyz mümkin;nädip?

Bolýar:

Birinjisi, yşyk-diodly lampalar akkor çyralardan 80% az energiýa sarp edýär.Diýmek, yşyk-diodly indikatorlar bilen yşyklandyryş üçin 80% az sarp edersiňiz.

Ajaýyp zat, şeýlemi?

Olaryň çydamlylygy başga bir pul tygşytlaýan peýdasydyr.Nädip?

Çydamly yşyk armatura, uzak wagtlap çalyşmaly däldigiňizi aňladýar.

Mysal üçin:

50,000 sagadyň dowamynda bir energiýa tygşytlaýan LED çyra ýa-da ~ 50 netijesiz akkor lampa satyn alyp bilersiňiz.

Matematikany ýerine ýetiriň ...

Rememberatda saklaň:

Yşyk-diodly lampalaryň sany näçe köp bolsa, şonça-da tygşytlylyk köp bolar.

9. UV zyňyndylary ýok

UV şöhlelerine aşa köp täsir etmek köplenç saglyga zyýan bermeýär.

Günäni hemişe günäniň üstünde goýsak-da, adaty yşyklandyryş ulgamlarynyň köpüsi UV şöhlelerini, mysal üçin akkor çyralaryny çykarýarlar.

Indi:

Deriňizde duýgur deri ýa-da adalatly deri bar bolsa, UV täsiriniň netijesinde ýüze çykýan käbir zyýanly täsirleri başdan geçirip bilersiňiz - günüň we adaty yşyklandyryş ulgamlarynyň.

Bagtymyza, yşyk-diodly indikatorlar UV şöhlelerini ýa-da munuň üçin başga şöhleleri çykarmaýar.

Şonuň üçin saglyk üçin käbir peýdalary bilen ýokary hilli yşyklandyryşdan lezzet alýarsyňyz.

10. Yşyk-diodly indikatorlar ekologiýa taýdan arassa

Muny iki gezek eşiden bolsaňyz gerek:

Şol yşyk çyralary ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa…

Dogry eşitdiň!

, Öne, belki, haýran galýarsyňyz;nädip?

Şeýle bolsa, yşyk-diodly indikatorlar aşakdaky usullar bilen ekologiýa taýdan arassa:

Olarda simap we fosfor ýaly zäherli materiallar ýok.
Yşyk-diodly indikatorlar UV şöhlelerini çykarmaýar.
Bu yşyklandyryjy enjamlaryň uglerod aýak yzy az ýa-da ýok.
Yşyk-diodly indikatorlar az energiýa sarp edýärler, şonuň üçin elektrik stansiýalarynyň zyňyndylarynyň azalmagyna getirýän energiýa islegini azaldýarlar.
Ahyrynda bu yşyklar ýylylygy çykarmaýar.

pic

11. Yşyk-diodly indikatorlar gaty täsirli we ýylylyksyz

Yşyk-diodly indikatorlar ýyladyş arkaly energiýa sarp etmeýändigi bilen tapawutlanýar.

Energiýanyň köp bölegini ýylylyk görnüşinde sarp edýän akkor we floresan yşyklardan tapawutlylykda, yşyk-diodly lampalar ýagtylygy öndürmek üçin energiýanyň 100% -ini sarp edýär.

Şonuň üçin yşyk-diodly indikatorlar has köp ýagtylyk öndürmek üçin az energiýa sarp edýärler.

Şonuň üçin olar örän täsirli hasaplanýar.

Indi bu nähili gowy zat?

Başlangyçlar üçin yşyk-diodly indikatorlar energiýanyň sarp edilmegini azaldýar.

Mundan başga-da, yssy aýlarda adaty yşyk gurallaryny (akkor lampalar, floresanlar we galogenler) ulanmak ýagdaýy hasam erbetleşdirýär;Öýüňizi salkyn we rahat saklamak üçin has köp pul harçlamaly bolmagyňyzy aýtmaly däl.

Şeýle-de bolsa, bu LED yşyklandyryjy enjamlar bilen pikir etmeli däl.

Esasan:

Olar köplenç gyzmaýarlar;etseler, simde näsazlyk bolmaly ýa-da armatura niýetlenilişi ýaly ulanylmaýar.

12. Lightagtylygyň gowy hili

Yzygiderli, durnukly we ýeterlik yşyklandyryş…

LED çyralary bilen alýan zadyňyz şu.

Akkor lampalar diňe bir gyzmak bilen çäklenmän, islendik pursatda hem ýakyp biler.Floresanlar, yzygiderli ýalpyldawuklygy sebäpli size migren bermäge borçly.

Lightagtylygyň hilini hemişe göz öňünde tutmaly möhüm faktor.

Spaceeriňiziň näderejede amatly boljakdygyny köplenç kesgitleýär.Elbetde, bu iş meýdançasy bolsa, öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin yşyklandyryş ajaýyp bolmaly.

Goşmaça:

Yşyk-diodly indikatorlaryň has köp yşyklandyrmagy, uly ýer açmak üçin diňe birnäçe gerek boljakdygyny aňladýar.

13. Yşyk-diodly yşyklar ýokary sazlanýar (ýyly, salkyn we gündiz)

Yşyklandyryş meselesinde sazlamak hem möhüm peýdadyr.Elbetde, zerurlygyňyza görä sazlap boljak yşyk isleýärsiňiz, şeýlemi?

Şeýle bolsa, yşyk-diodly indikatorlar munuň üçin iň gowusydyr.

Özboluşly dizaýny sebäpli yşyklaryň ýyly, salkyn we gündiz reňkiniň temperaturasyny bermek üçin yşyk-diodly lampalar kalibrlenip bilner.

Indi:

Şeýlelik bilen, diňe bir özüňiz üçin iň oňat temperaturany ulanman, ýagtylygy bezegiňiz bilen garyşdyrmak aňsat bolar.

LED-leriň şou-bizde beýle meşhur bolmagynyň esasy sebäbi bolsa gerek.Olar isripsiz reňkli displeýleri üpjün etmek üçin ulanylýar.

14. Yşyk-diodly indikatorlar estetiki taýdan özüne çekiji dizaýnlara eýe

Akkor çyralaryň we floresanlaryň bölek aýnadan ýasalandygy sebäpli, olary köp sanly dizaýna öwürmek gaty kyn.

Aslynda, akkor çyralar adaty lampoçka dizaýnyna eýe.Floresanlarda balast we ullakan çyra gutusy hakda aýtmaly däl.

Spaceeriňiziň bezegini yşyklandyryşyňyz bilen nädip jübütläp boljakdygyňyzda köp çäklendirmeler bar.

Näme bamper, şeýlemi?

LED çyralary bilen dizaýn problema däl.

Bu gurallar köp sanly dizaýnda bolýar.Iň gowy tarapy, käbir öndürijiler özleşdirmeleri goldaýarlar.

Şeýlelik bilen, giňişligiňiziň bezegine doly laýyk gelýän yşyklandyryş ulgamy bolup biler.

Mundan başga-da, LED armaturlary gaty ýeňil we işlemek aňsat.

15. Yşyk-diodly indikator yşyklandyryş üçin ajaýyp

Lightagtylyk çykýan diodlar (yşyklandyryjylar) ugrukdyryjydyr.

Şonuň üçin bu armaturalar hemişe yşyklandyryşa mätäç ýerlerde has ileri tutulýar.

Esasan, diodlaryň dizaýny olara ýagtylyk şöhlelerini belli bir ugra gönükdirmäge mümkinçilik berýär.Kümüş reflektorlary ulanmagy gaty zerur däl bir hakykat.

Şonuň üçin diňe bir ýokary hilli, ugrukdyryjy yşyklandyryşdan lezzet alman, eýsem yşyklandyryjy enjamlaryňyz hem stiliňizi we bezegiňizi aňsatlyk bilen doldurar.

Mundan başga-da, yşyk-diodly lampalar bilen aňsatlyk bilen yşyklandyryjy almagyňyz, energiýa yşyklandyryşynyň peýdasyz ýerleri ýitirmejekdigiňizi aňladýar.

16. Sessiz amatlylyk

Floresan çyralary ulanýan bolsaňyz, ýakylanda olaryň gülläp ösýändigini bilýärsiňiz.

Indi:

Käbirlerine bu sesiň ähmiýetsiz bolmagy mümkin.

Şeýle-de bolsa, köp zady floresan turba çyralary bilen ýakylan kitaphanada okamaga synanyşýan biriniň ünsüni özüne çekip biler.

Bu zatlaryň ünsüni sowup biler, şeýlemi?

Ynha, yşyk-diodly indikatorlar hiç hili ses çykarmaýarlar.

Bu gurallar henizem suw ýaly dymýarlar.Highokary hilli ýagtylygy we sessiz iş ýerini almagyňyz, öndürijiligiňizi aňsatlyk bilen ýokarlandyryp biljekdigiňizi aňladýar.

17. Köp reňkli goldaw

Köp reňkli goldaw, yşyklandyryjylary beýleki yşyklandyryş tehnologiýalaryndan tapawutlandyrýan başga bir üýtgeşik aýratynlykdyr.

Diňe başga reňk almak üçin daşky reňklemegi talap edýän akkor lampalardan we floresan turbalardan tapawutlylykda, yşyk-diodly lampalar aňsatlyk bilen kalibrlenip bilner.

Salkyn, şeýlemi?

Esasan LED yşyklar millionlarça dürli ýagtylygy hödürleýär.

LED-leriň reňk spektriniň mümkinçiliklerini ýaňy öwrenip başladyk.

LED yşyklandyryjy enjamlardan ýene näçe reňk alyp boljakdygymyzy aýdyp biljek däl.

18. Yşyk-diodly indikatorlar ýokary derejede ulanylýar

Olary islendik zat üçin ulanyp bilersiňiz.

Surata alyň:

Giňligi 1 mm töweregi diod bilen - we tehnologiýanyň ösmegi bilen kiçelýär - yşyk-diodly lampalary we tonna amaly ýerleri ulanyp boljak köp sanly ýer bar.

Esasan, diodlar näçe kiçi bolsa, täze programmalar üçin şonça-da uly mümkinçilik bar.

Öndürijiler iň kiçi diodlary ösdürmek üçin näme üçin ýaryşýarlar, elbetde, bu pese gaçýan pudaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

19. Çäksiz dizaýn mümkinçilikleri

Hawa…

Ownuk diodlar dizaýnerler we öndürijiler üçin köp sanly dizaýn, şekil we LED armaturlaryny oýlap tapmak aňsat.

Olaryň şeýle kiçidigi, islendik ýere gabat gelip biljekdigini aňladýar.

Şonuň üçin LED guralyň dizaýny, ululygy we görnüşi barada çeýe pikirler üçin ullakan otag döretmek.

Indi:

Yşyk-diodly indikatorlar diňe bir ýokary hilli yşyklandyryş hödürlemän, eýsem ýeňil agramy sebäpli uly yşyklandyryş ulgamlary we bezegleri bolup biler, olaryň düşmeginden gorkman.

Asma yşyklandyryş enjamlary üçin ajaýyp edýär.

20. Yşyk-diodly indikatorlar, elektrik toguna çäklendirilen ýerler / adamlar üçin amatlydyr

Energiýany tygşytlaýan we hemme zat bolansoň, yşyk-diodly lampalar entek durnukly we elýeterli elektrik energiýasyna girip bilmeýän adamlar üçin ajaýyp yşyklandyryş wariantlarydyr.

Bu gurallar köp energiýa sarp etmeýär we şonuň üçin gün ulgamlary we batareýalary bilen ajaýyp işläp biler.

Siz haýran galdyňyzmy?Garaz, başga-da köp zat bar ...

Yşyk-diodly lampalaryň energiýa tygşytlylygy, olary bezeg maksatly ulanyp biljekdigiňizi aňladýar;daşky görnüşini awtomatiki üýtgedýän ýa-da täze bir zat islän LED diwar kagyzy ýaly.

Yşyk-diodly indikatorlar häzirki wagtda modada we stilde ulanylýar.

Plyönekeý söz bilen aýdanyňda:

Yşyk-diodly indikatorlar bilen diňe yşyklandyryş bilen çäklenmeýäris.! Ok!

Bu ýeňil tehnologiýany beýleki pudaklarda ulanyp bilersiňiz we ajaýyp netijelere ýetip bilersiňiz.

Yşyk-diodly indikatorlar yşyklandyryş meselesinde döredijilik, yşyklandyryş we bezeg çäklerini bozdy.

21. Yşyk-diodly indikatorlar sowuk howada duýgur däldir

Açyk yşyklandyryş meselesinde sowuk howa esasy mesele.

Aslynda, adaty yşyklandyryş ulgamlarynyň köpüsi aşa sowuk bolanda köplenç açylmaýar.Şeýle hem etseler-de, olaryň optimal ýerine ýetirilmegine bil baglap bilmersiňiz.

Şeýle-de bolsa, LED çyralary bilen düýbünden tersi…

Nädip?

Yşyk-diodly yşyklandyryjylar sowuga çydamly.Munuň ýarysy-da däl.

Sowuk bolansoň, LED enjamlary köplenç has gowy işleýär.

Olaryň dizaýny we yşyklandyryş prosesi bilen baglanyşygy bar.

Emma:

Gapdal bellik hökmünde… Bu hem zyýanly bolup biler.

Näme üçin?

Yşyk-diodly indikatorlaryň ýylylyk öndürmeýändigini göz öňünde tutup, olary açyk howada ulanmak, gurallaryň üstüni ýapýan buzlary eredip bilmejekdigini aňladýar.

Şonuň üçin garyň köp bolan açyk gurşawda yşyk-diodly lampalary ulanmakdan saklanmalysyňyz;esasanam çyra möhüm maglumatlary paýlamak üçin ulanylsa, mysal üçin svetofor.

22. yzygiderlilik

Yşyklandyryş ulgamlarynyň köpüsi wagtyň geçmegi bilen köplenç ýagtylygyň intensiwligini ýitirýär.

Akkor lampalary ulananyňyzda, haçan ýakyljakdygyny bilmersiňiz.Olar muny birden edýärler.

Emma:

Yşyk-diodly indikatorlar hemişe yzygiderliligi kepillendirýän ýeke-täk yşyklandyryjydyr.

Ony açanyňyzdan we yşyklandyryş rozetkasyna dakýan pursatyňyzdan başlap, ömrüň derejesine ýetýänçä (meselem, 50,000 sagat), LED armatura size şol bir mukdarda yşyklandyryş hödürlär.

Indi:

Yşyk-diodly indikatorlaryň ýagtylygyň intensiwliginde peselýändigi hakykat.That'söne bu, adatça ömrüne ýetenden soň.

Görkezilen ömrüň dowamynda armatura ulanylansoň, käbir diodlary köplenç şowsuz bolup başlaýar.Her şowsuzlyk bilen armatura tarapyndan öndürilýän ýagtylygyň azalmagyna sebäp bolýar.

23. Yşyk-diodly indikatorlar köplenç gaýtadan ulanylýar

Hawa, muny dogry okaýarsyňyz.

Yşyk-diodly lampalar doly ýananda gaýtadan ulanyp bilersiňiz.

Nädip?

LED yşyklandyryjy enjamlar hiç hili zyýanly ýa-da zäherli däl gaýtadan ulanylýan materiallardan peýdalanyp öndürilýär.

Şonuň üçin täjirçilik LED yşyklandyryş çalt çekilýär.

Gaýtadan işlemegiň zyýansyzlandyryşdan arzandygyny hem bellemelisiňiz.

Bu, amalda has köp pul tygşytlamagy aňladýar.

Geň galdyryjy, şeýlemi?

24. Yşyk-diodly yşyklar gowulandyrylan howpsuzlygy hödürleýär

Belki, haýran galýarsyňyz;Nädip?

Aslynda bu gaty ýönekeý.

Köpümiz çykdajylary azaltmak üçin köplenç howpsuzlyk çyralarymyzy öçürýäris.Hawa, bu akylly ädim.

Emma:

Şeýle hem zerur däl.

Çyralary öçürmegiň ýerine LED yşyklandyryşa geçip bilersiňiz.

Indi yşyk-diodly indikatorlar öý howpsuzlygyňyzy iki ýol bilen gowulandyrýar:

Açyk howpsuzlyk çyralaryny aýyň ahyrynda uly energiýa tölegini almakdan gorkman goýup bilersiňiz.
, A-da haýsydyr bir hereketi duýanda derrew yşyklandyrýan hereket duýgur LED çyralaryny ulanyp bilersiňiz.Şeýlelik bilen, bir çozuşyň gelýänini görüp, şol bir wagtyň özünde yşyklandyryş energiýa tölegiňizi ep-esli azaldyp bilersiňiz.
Yşyk-diodly indikatorlar bilen, howpsuzlyk çyralaryňyzy ýakmak kararyna gelmek ýa-da almazlyk, ýeňiş gazanýan netijedir.

25. LED bahalary soňky birnäçe ýylda arzanlady

Iň soňunda bolsa yşyk-diodly lampalar gün-günden arzanlaýar.

Onda, olary ulanmazlyga näme bahanaňyz bar?

Ilkibaşdan tapawutlylykda, yşyk çyralary bazara täze gelensoň, häzirki wagtda üpjünçilik artdy;we onuň bilen bahalar arzanlady.

Initialokary başlangyç çykdajylar birnäçe faktorlara sebäp boldy:

LED yşyklary ulanmagyň sansyz peýdalary.
Pes üpjünçilik we ýokary isleg.
Çydamlylygy we çykdajylylygy.
Üstesine-de, bu birneme täze tehnologiýa.
Emma:

Häzirki wagtda 10 dollardan arzan bahadan ýokary hilli we has ýokary öndürijilikli LED armatura alyp bilersiňiz.

Ajaýyp, şeýlemi?

Bu, hatda uly täjirçilik ýerleriniň hem köp çykdajy etmezden LED yşyklandyrylyşyna çenli kämilleşdirilip bilinjekdigini aňladýar.

Ol ýerde sizde bar - LED çyralaryny ulanmagyň has meşhur bolmagynyň 25 gowy sebäbi.


Iş wagty: 27-2021-nji maý