Duýgur dolandyryş stol çyrasy

Duýgur dolandyryş stol çyrasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary:

1 LED LED stol çyrasy çyrpylma, baş aýlaýan yşyk, kölege we ýumşak yşyk döretmeýär, bu yşyk çyrasy we ýiti ýalpyldawuklyk sebäpli gözüň ýadawlygynyň öňüni alýar, stol çyrasy okamak, uzak wagtlap öwrenmek üçin amatlydyr. otagyňyzy ýakyň.900-1000 Lumens ýagty saçýar - ýöne diňe 12W elektrik energiýasyny çekýär.
2 smooth Ulanylýan tekiz sensor dolandyryşy, ädimsiz garalmak we ýadyňy sazlamak.Has amatly we çeýe çeýe, çagalar we garrylar hem aňsatlyk bilen işledip bilerler.Duýgur düwmesi sowuk materialdyr, uzak wagtlap ulanylandan soňam yssy bolmaz.
3 os Gözenek, ýagtylygy gerek ýerinde görkezmäge mümkinçilik berýär. Çyranyň kellesini gözüň aşagyndan aşak goýuň.gözüňizi goramak we size has gowy tejribe bermek üçin gözüňizde däl-de, işiňizde şöhle saçýar.
4 ight “Bright Reader” LED çyrasy 50,000 sagatda bahalandyrylýar, şonuň üçin täze çyraňyz 20 ýyl dowam eder, şonuň üçin lampalary çalyşmak ýa-da balasty täzeden simlemek barada hiç wagt alada etmeli däl.
5 base Agyr esas çyrany dik saklaýar, şonuň üçin öý haýwanlary we çagalar ony kakmaz.Düzülip bilinýän stol çyrasy goly, ýagtylygy gerek ýerinde ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.
6 the Önümler satylmazdan ozal berk hil barlagyny geçireris. Harytlary alanyňyzdan soň haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa, biziň bilen habarlaşyň, bu meseläni çözmäge kömek etjek satuwdan soň hünärmenlerimiz bar.

Model belgisi

CD-011

Kuwwat

12W

Giriş naprýa .eniýesi

100-240V

Ömürboýy

50000s

Şahadatnamalar

CE, GS, ETL, ROHS

Gaplamak

Goňur poçta gutusy: 25.5 * 18 * 33CM

Kartonyň ululygy we agramy

56 * 52.5 * 35CM6pcs / ctn) ;13KGS

Arza:

Düwürtiksiz 6500K salkyn ak stol çyrasy, el degirmek arkaly ýagtylygy aňsatlyk bilen sazlaň.Işlemek, öwrenmek, okamak üçin ajaýyp ak yşyklandyryş.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Haryt kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.