Biz hakda

Shaoxing Shangyu Chaoqun Elektrik Enjamlary Ltd.

 2012-nji ýylyň iýun aýynda döredildi we Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Şaoksing şäheriniň Şangýu etrabynyň Şangpu senagat zolagynda ýerleşýär.Amatly ulag bilen zawodymyzdan Hangzhou halkara howa menziline awtoulag bilen bary-ýogy bir sagat gerek bolar.

Kompaniýanyň ösüşi

10 ýyla golaý ösüşiň dowamynda 5000 inedördül metrden gowrak häzirki zaman ussahanasy bar;residentialaşaýyş yşyklandyryş önümleriniň meýdançalarynda baý tejribesi bolan, şeýle hem köpçülikleýin önümçilik, gurnamak we synagdan geçirmek üçin ýokary derejeli ýokary derejeli enjamlar, müşderini doly kanagatlandyrmak maksady bilen önümiň hiline berk gözegçilik etmek üçin ýokary hünärli işgär.

Işleýän önümler

Stol we pol çyralaryny okamakda ýöriteleşmek;lampalary we LED çyra çyralaryny ulaldyň, esasan ABŞ, Angliýa, Germaniýa, Fransiýa ýaly köp ýurtlara eksport edilýän gyzgyn satuw önümlerimiziň köpüsi üçin CE, EMC, LVD, ROHS, ERP, ETL we FCC şahadatnamalaryny ulanýarys. Kanada we Ispaniýa.

Işleýiş ýörelgeleri

Özara peýdanyň işewürlik ýörelgesine eýerip we yzygiderli tagallalarymyz bilen ýokary hilli önümlerimiz, çalt iberilişimiz, bäsdeşlik bahalarymyz we ajaýyp hyzmatymyz sebäpli uzak möhletli hyzmatdaş müşderilerimiziň arasynda uly abraý gazandyk.

Bilen kömekçi plastmassa sanjym zawodymyz bar10 sany ösen sanjym maşynlaryplastmassa komponentlerini ygtybarly üpjün edýär.

Önümler üçin täze pikirleriňiz ýa-da düşünjeleriňiz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Biz siziň bilen bilelikde işlemäge we kanagatlanarly önümleri getirmäge şatdyrys.

Taryhymyz

2012 - Lianghu senagat zolagynda kärendesine alnan we işe başlaň
2014 - Şangpu senagat zolagyna göçdi we ABŞ öndürijisine girmek bilen çalt ösdi
2020 - 4000M2-den gowrak ýer satyn alyň we öz zawod ussahanalarymyzy guruň

Üstünligimiz

Ygtybarly hil

Önümlerimiziň köpüsi üçin köp şahadatnama aldyk we iberilmezden ozal her önümiň degişli standartlara laýyk geljekdigini barlaýarys.

Wagtynda eltip bermek

Çalt eltilmegini üpjün etmek üçin her sargyt üçin köpçülikleýin önümçiligi gutarmak üçin elmydama elimizden gelenini ederis.

Bäsdeşlik bahasy

Plastmassa bölekleriniň hemmesi diýen ýaly öz-özi üpjün edilýär, çykdajylary gözegçilik astynda saklap, müşderilere has bäsdeşlik bahasyny üpjün edip bilýäris.

Baý tejribe

Täze önüm gözleginde müşderilere OEM / ODM-de gowy hyzmat bermek üçin gurluş we elektorniki dizaýn üçin hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz bar.

Sergi suratlary

Exhibition photo (2)
Exhibition photo (1)
Exhibition photo (3)
Exhibition photo (4)
Exhibition photo (6)
Exhibition photo (5)