Önümler

 • wholesale high quality modern led desk lamp with USB charging port for reading hotel living room

  Myhmanhananyň ýaşaýyş otagyny okamak üçin USB zarýad beriş porty bilen ýokary hilli döwrebap stol çyrasy

  Jikme-jiklikler: Gündiziň sazlanylýan okalýan çyrasy Okalýan çyra, maksatly meýdany arassa tebigy gündiz bilen doldurmak üçin iň täze energiýa tygşytlaýjy LED tehnologiýasyny ulanýar.Çyra tebigy yşyklandyryşy simulirlemek üçin ýörite döredilip, ony okamak, güýmenje ýazmak, senetçilik we umumy otag yşyklandyryşy üçin iň oňat ýoldaş edýär.Şahsylaşdyrylan sazlamalar 10% -100% ýagtylykdan Lightagtylygy we ýyly akdan gündizine çenli 3 reňk temperaturasyny saýlap, tejribäňizi düzüň.Gurlanlar bilen ...
 • Amazon hot sale led floor lamp color changing for living room stepless dimming bedroom reading

  “Amazon” -yň satuwy, otagda basgançakly garalýan otag okamak üçin pol çyrasynyň reňkini üýtgetdi

  önümiň jikme-jiklikleri: Doly gözegçilik, ýagtylygyň intensiwligine doly gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän ädimsiz dimmer bilen gelýär.Halaýan intensiwligiňizi saýlamak üçin çyrany ýakmak / öçürmek we saklamak üçin wyklýuçatel düwmesine basyň.Oryat funksiýasy Çyranyň ýat funksiýasy bar.Bu, indiki gezek pol çyrasyny ýakanyňyzda ýagtylyk / yşyklandyryş re modeiminiň galjakdygyny aňladýar.Çeýe boýny softumşak we aýlanyp bilýän goz bilen dürli burçlara egilmegi we çyrany öwrüp, obanyňyza dogry ýerleşdirmegi aňsatlaşdyrýar ...
 • 27W Bright Desk Lamp for Living Room & Office Tasks

  Livingaşaýyş otagy we ofis işleri üçin 27W ýagty stol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1.Bu çalyşýan lampa bilen stol çyrasy. Energiýa tygşytlaýjy lampa (goşulan) 8000 sagada çenli dowam edýär we bary-ýogy 27W elektrik energiýasyny ulanýar. Lampany wagty gelende üýtgetmeli we lampa dowam eder uzak wagtlap.2.Bu lampanyň 6400K reňk temperaturasy bar, Doly spektrli gündiz çyrasy sahypaňyzy 6400K sowuk ak ýagtylykda ýuwýar, tebigy gün şöhlesini ýakynlaşdyrýar. Diňe ýagty, ýöne gysga, arassa yşyk däl.Kontrast we okamak ukybyny ýokarlandyrandygy subut edildi.3.ON-OFF sw ...
 • LED Dimmable Desk Lamp with USB

  USB bilen yşyklandyryjy çyra çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1. Stol çyrasy ýokary hilli energiýa tygşytlaýan we gözüňi aladalandyrýan LED monjuklaryň ýagtylyk çeşmesinde gurulýar, wizual stroboskopiki täsir yşyklandyryşyny we göz gamaşdyryjysyny üpjün etmeýär. talaplaryňyz. Çyralaryň ýagtylygyny we reňkini dürli ulanylyş ssenarilerine görä sazlap bilersiňiz.2. Çydamly gozenek goly 360 dereje sazlap bolýar, ýagtylygy islän ýeriňize süýşürmäge we ugrukdyrmaga mümkinçilik berýär.
 • Desk Lamp with Wireless Charging & USB Port

  Simsiz zarýad bermek we USB porty bilen stol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1.Dimmable LED stol çyrasy işsizlik, okamak, okamak ýa-da dynç almak üçin isleýän çyraňyzy sazlamaga mümkinçilik berýän ädimsiz garalmak bilen 3 reňk reesimini görkezýär.Açyk reňk we ýagtylygy ýatda saklamak üçin akylly ýat funksiýasy.2.Bu stol çyrasynda simsiz zarýad bermek we USB porty bar, simsiz zarýad beriji “Qi” simsiz işleýän smartfonlaryň köpüsine gabat gelýär. Jübi telefonyňyza, okyjyny ýakyp we beýleki kiçi elektron enjamlaryna zarýad berip bilersiňiz.Stol çyrasynyň amatlylygy ...
 • Touch Control with Stepless Dimmer Reading Floor Lamp

  Stepdimsiz Dimmer okalýan pol çyrasy bilen dolandyryş

  önümiň jikme-jiklikleri: 1.Güýçli, uzak wagtlap dowam edýän LED ýagtylygy 1000 lýuma çenli, otagyňyza ýeterlik ýagtylyk getirip biler we energiýa sarp edilişi adaty pol lampalaryna garanyňda 12W pesdir.2.Bu lampanyň 6500K-4500K-3000K 3 reňk temperaturasy bar, sowuk ak çyra iş ýa-da okamak üçin amatly, bulutly günüň garaňky otagy keýpiňizi gowulaşdyrmak üçin ýyly ak ýagtylyga laýyk gelýär we ýyly sary çyra gowy saýlawdyr telewizora tomaşa edeniňizde .Şadyňy sazlamak bilen ...
 • Floor Lamp Dimmable & Light Color Adjustable with Touch Switch

  Pol çyrasy öçürilip bilinýän we açyk reňk, sensor kommutatory bilen sazlanyp bilner

  önümiň jikme-jiklikleri: 1.Gozyň boýnuny çeýe we ýumşak sazlamak arkaly ýagtylygyň beýikligini we ugruny sazlap bilersiňiz.2. Çyrada 12 Watt, 1000 lýumen energiýa tygşytlaýjy lampa bar.Lampany çalyşmak hökman bolmazlygy üçin 50,000 sagat dowam edýär.6500K ýyly ak çyra ýakymly we SMD LED bolany üçin, galogen, ykjam floresan ýa-da akkor lampalary sarp edýän energiýany görkezýär.Pul we energiýa tygşytlaň!3. Duýgur wyklýuçateliň üsti bilen aňsatlyk bilen açylýar we ýapylýar ...
 • Bright LED Floor Lamp for Crafts and Reading

  Hünärmentler we okamak üçin ýagty LED pol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1.12W LED pol çyrasy, Flicker ýok, adaty akkor lampalardan has köp gorag. LED çyra monjuklary ýagtylyk çeşmesi hökmünde çyranyň bölegi gyzmaýar ýa-da aşagynda otyrkaňyz ýylylyk bermeýär we bu a ýagtylygyň giň meýdany.Pol çyrasy bar bolsa, iş otagynda ýa-da okaýarkaňyz, ýatylýan otagdaky ähli yşyklary ýakmak hökman däl, bu bolsa adaty lampalardan has köp tygşytlaýar.2.Düzülip bilinýän goz we çeýe lampa hea ...
 • 27W Bright Floor Lamp for Living Room & Office Tasks

  Livingaşaýyş otagy we ofis işleri üçin 27W ýagty pol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1.Bu çalyşýan lampa bilen pol çyrasydyr. Energiýa tygşytlaýjy lampa (goşulan) 8000 sagada çenli dowam edýär we bary-ýogy 27W elektrik energiýasyny ulanýar. Lampany wagty gelende üýtgetmeli, lampa bolsa uzak wagtlap dowam edýär.2.ON-OFF wyklýuçatel, gaty köp dolandyryş düwmesi bolmazdan, işlemek gaty amatly.Yşyklandyryş beýikligini we ugruny aňsat sazlamak üçin güýçli, çeýe gözenek.3.Bu lampanyň 6400K reňk temperaturasy bar, yşyklara gaty ýakyn ...
 • 12W Bright LED Floor Lamp

  12W ýagty LED pol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1. LED lampa monjugyny çyra çeşmesi hökmünde ulanmak, adaty lampa lampasy bilen deňeşdirilende, çyra has durnukly, çyrpylmaz, gözleri netijeli gorap biler.Beýleki tarapdan, LED lampa az ýylylyk çykarýar we gyzmazdan birnäçe sagatlap ulanylyp bilner.2. Okamak, uklamak, makiýaup ýaly dürli sahnalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin düwme düwmesini, HI-OFF-Pes wyklýuçatel, 2 derejeli ýagtylygy sazlamak ulanyň.ýumuş ...
 • 30W Sky LED Modern Torchiere Super Bright Floor Lamp

  30W Sky LED Modern Torchiere Super ýagty pol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1. 8,66 dýuým kellesi Φ, boýy 68.89 dýuým, tutuş otagy ýakmak üçin ýeterlikdir. 270 ° çeýe çeýe kelläňiz bilen ýagtylygyň ýagdaýyny islän ugruňyza sazlap bilersiňiz.2. touchumşak duýgur wyklýuçatel size has gowy duýgurlyk berýär. Düwürtiksiz garalmak, sahnanyň zerurlyklaryna görä isleýän yşyklandyryşyňyzy sazlap bilersiňiz. , durmuşdaky zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryň.3 ....
 • 2 In 1 Magnifying Floor Lamp 5X & Floor Lamp

  2 Ulalýan pol çyrasy 5X we pol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1 、 5X ulaltmak size el bilen işlemäge ýa-da ýerine ýetirmäge kömek etmek üçin ýeterlikdir, çeýe goozenek beýikligi özüňize laýyklaşdyryp biler. distalňyşsyz hakyky wizual effektler bilen üpjün etmek üçin açyk aýna linzalar, iň ownuk jikme-jiklikleri aňsatlyk bilen görmäge mümkinçilik berýär. siziň gowy işiňiz, gözüň dartylmagy azaldy.2 glass Aýna linzalarda örtük, tozanyň öňüni almak üçin ulaltýan aýna funksiýasyny ulanmaýan wagtyňyz goýup bilersiňiz. Mundan başga-da, göni güne ýangynyň döremeginiň öňüni alyp bilersiňiz ...
123Indiki>>> Sahypa 1/3