Stol çyrasy

 • wholesale high quality modern led desk lamp with USB charging port for reading hotel living room

  Myhmanhananyň ýaşaýyş otagyny okamak üçin USB zarýad beriş porty bilen ýokary hilli döwrebap stol çyrasy

  Jikme-jiklikler: Gündiziň sazlanylýan okalýan çyrasy Okalýan çyra, maksatly meýdany arassa tebigy gündiz bilen doldurmak üçin iň täze energiýa tygşytlaýjy LED tehnologiýasyny ulanýar.Çyra tebigy yşyklandyryşy simulirlemek üçin ýörite döredilip, ony okamak, güýmenje ýazmak, senetçilik we umumy otag yşyklandyryşy üçin iň oňat ýoldaş edýär.Şahsylaşdyrylan sazlamalar 10% -100% ýagtylykdan Lightagtylygy we ýyly akdan gündizine çenli 3 reňk temperaturasyny saýlap, tejribäňizi düzüň.Gurlanlar bilen ...
 • 27W Bright Desk Lamp for Living Room & Office Tasks

  Livingaşaýyş otagy we ofis işleri üçin 27W ýagty stol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1.Bu çalyşýan lampa bilen stol çyrasy. Energiýa tygşytlaýjy lampa (goşulan) 8000 sagada çenli dowam edýär we bary-ýogy 27W elektrik energiýasyny ulanýar. Lampany wagty gelende üýtgetmeli we lampa dowam eder uzak wagtlap.2.Bu lampanyň 6400K reňk temperaturasy bar, Doly spektrli gündiz çyrasy sahypaňyzy 6400K sowuk ak ýagtylykda ýuwýar, tebigy gün şöhlesini ýakynlaşdyrýar. Diňe ýagty, ýöne gysga, arassa yşyk däl.Kontrast we okamak ukybyny ýokarlandyrandygy subut edildi.3.ON-OFF sw ...
 • LED Dimmable Desk Lamp with USB

  USB bilen yşyklandyryjy çyra çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1. Stol çyrasy ýokary hilli energiýa tygşytlaýan we gözüňi aladalandyrýan LED monjuklaryň ýagtylyk çeşmesinde gurulýar, wizual stroboskopiki täsir yşyklandyryşyny we göz gamaşdyryjysyny üpjün etmeýär. talaplaryňyz. Çyralaryň ýagtylygyny we reňkini dürli ulanylyş ssenarilerine görä sazlap bilersiňiz.2. Çydamly gozenek goly 360 dereje sazlap bolýar, ýagtylygy islän ýeriňize süýşürmäge we ugrukdyrmaga mümkinçilik berýär.
 • Desk Lamp with Wireless Charging & USB Port

  Simsiz zarýad bermek we USB porty bilen stol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1.Dimmable LED stol çyrasy işsizlik, okamak, okamak ýa-da dynç almak üçin isleýän çyraňyzy sazlamaga mümkinçilik berýän ädimsiz garalmak bilen 3 reňk reesimini görkezýär.Açyk reňk we ýagtylygy ýatda saklamak üçin akylly ýat funksiýasy.2.Bu stol çyrasynda simsiz zarýad bermek we USB porty bar, simsiz zarýad beriji “Qi” simsiz işleýän smartfonlaryň köpüsine gabat gelýär. Jübi telefonyňyza, okyjyny ýakyp we beýleki kiçi elektron enjamlaryna zarýad berip bilersiňiz.Stol çyrasynyň amatlylygy ...
 • LED table lamp with clamp

  Gysgyçly LED stol çyrasy

  Önümiň jikme-jiklikleri: 1 smooth Ulanylýan tekiz sensor dolandyryşy, ädimsiz garalmak we ýady sazlamak.Has amatly we çeýe çeýe, çagalar we garrylar hem aňsatlyk bilen işledip bilerler.Duýgur düwmesi sowuk materialdyr, uzak wagtlap ulanylandan soňam yssy bolmaz.2 your Iş stoluňyzda ýa-da stoluňyzda ulanyp boljak kiçijik bir ýer bar bolsa, ony ulanmagy saýlap bilersiňiz. 5 sm çenli galyňlygy bilen tekiz ýere basyň, stoluňyzyň, iş stoluňyzyň ýa-da stoluňyzyň ýerini tygşytlaň.Metalyň hil materialynyň gysgysy, näçe bolsa-da has durnukly ...
 • Touch control led table lamp

  Duýgur dolandyryş stol çyrasy

  Önümiň jikme-jiklikleri: 1 LED LED stol çyrasy yşyk-ýalpyldawuk we ýiti ýalpyldawuklyk sebäpli gözüň ýadawlygynyň öňüni alýan yşyklandyryjy, baş aýlaýan yşyk, kölege we ýumşak yşyk döretmeýär, stol çyrasy okamak, uzak wagtlap öwrenmek üçin amatly.12w LED otagyňyzy ýagtylandyrmak üçin ýeterlik ýagty.900-1000 Lumens ýagty saçýar - ýöne diňe 12W elektrik energiýasyny çekýär.2 smooth Ulanylýan tekiz sensor dolandyryşy, ädimsiz garalmak we ýadyňy sazlamak.Has amatly we çeýe çeýe, çagalar we garrylar ...
 • Classical LED table lamp for reading

  Okamak üçin nusgawy LED stol çyrasy

  Önümiň maglumatlary: 1 lamp Çyralarymyz energiýa tygşytlaýan lampa bilen üpjün edilendir.Çydamlylyk üçin lampalaryň kellesine gurlupdyr, şonuň üçin ony çalşyp bolmaz, ýöne 20 ýyl ömri bilen çalşyp bolmaz. 12 watt, 1000 lýumen we 6500k gyzgyn ak reňkli temperatura bar .2 、 Işletmek / öçürmek wyklýuçatel, ýagtylygyň golaýynda gözenekiň ýokarsynda ýerleşýär.HI-OFF-Pes wyklýuçatel, okamak, uklamak ýaly dürli sahnalaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 2 derejeli ýagtylygy sazlamak.
 • LED table Lamp with Wireless Charger, USB charging port

  LED stoly Simsiz zarýad beriji çyra, USB zarýad porty

  Haryt maglumatlary: 1 USB USB zarýad beriş portuna we simsiz zarýad berijä eýe bolmak.Iki enjamy zarýad berip, şol bir wagtyň özünde işlemek üçin stol çyrasyny ulanyp biljekdigiňizi aňladýar. Ajaýyp yşyklandyryş bilen ajaýyp döwrebap stil, bu gündiz stol çyrasy işleýşi ýaly ajaýyp.LEDokary öndürijilikli bu LED stol çyrasy, islegleriňize görä amatly sazlamaga mümkinçilik berýän çeýe goly görkezýär.2 touch Duýgur dolandyryş bilen çyralary ýakyň we öçüriň, ädimsiz garaňkylyk bilen öçüriň.