habarlar

Gonkong (HK) yşyklandyryş ýarmarkasy

Gonkong (HK) Yşyklandyryş ýarmarkasy sergä gatnaşyjylara we alyjylara giň işewürlik hödürleýän dünýädäki iň uly yşyklandyryş ýarmarkasydyr we şu güne çenli yşyklandyryş pudagynda şunuň ýaly möhüm söwda wakalarynyň biri bolmagynda galýar.

HK yşyklandyryş ýarmarkasy köp ýyllyk tejribä eýe we yşyklandyryş pudagynda söwda sergilerini guramakda ökde.Maýa goýumçylaryna iş mümkinçiliklerini öwrenmäge kömek etmekde ajaýyp öndürijiligi bilen halkara derejesinde tanalýar.

Gonkongyň halkara yşyklandyryş ýarmarkasy adatça LED we ýaşyl yşyklandyryş, täjirçilik yşyklandyryşy, mahabat yşyklandyryşy, öý hojalygy we beýleki yşyklandyryş görnüşleri ýaly ähli yşyklandyryşlary öz içine alýar;Yşyklandyryş ýarmarkasynda yşyklandyryş esbaplary, bölekler we komponentler sergisi hem bar.

20210527134933

Söwda sergileri, sergä gatnaşyjylaryň we alyjylaryň işewürlik mümkinçiliklerini öwrenýän özboluşly platforma bilen üpjün edýär.HK yşyklandyryş ýarmarkasy dürli ýurtlardan we sebitlerden alyjylary we sergileri birleşdirýän dünýä derejesindäki wakalar.Ueer, sergä gatnaşyjylaryň we alyjylaryň işewürlik barada gepleşik geçirmegi, iň täze bazar aň-düşünjesini alyşmagy we işewür gatnaşyklaryny ýola goýmagy üçin amatly we amatly ýerdir.

Birnäçe ýyl bäri Gonkongyň halkara yşyklandyryş ýarmarkasyna gatnaşýarys, ýöne COVID-19 sebäpli 2020-nji ýylda duruzyldy.Indiki gezek HK-da bize gelmäge hoş geldiňiz.


Iş wagty: 27-2021-nji maý