Lokary Lýumen ýokary ýagtylyk Çekip bolýan ýagty Torchiere LED pol çyrasy

Lokary Lýumen ýokary ýagtylyk Çekip bolýan ýagty Torchiere LED pol çyrasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň jikme-jiklikleri:

1. Bu pol çyrasy, okamak, işlemek, tikmek ýa-da dynç almak üçin ulanylyp bilner, ony öz otagyňyza, ýatylýan otagyňyza, okuw jaýyňyza ýa-da ofisiňize goýup bilersiňiz.24w 1800 lýumen, keýpiň yşyklandyrylyşy bolsun ýa-da iş yşyklandyrylyşy bolsun gowy etdi.

2. pleönekeý şekilli dizaýn islendik bezeg stiline laýyk gelýär. Öýüňiziň döwrebap, senagat, retro ýa-da başga bir bezeg stili bolmagy möhüm däl, otagyňyzda başga ýagtylyk çeşmesi bolmasa-da, bu siziň üçin ajaýyp yşyklandyryş tejribesi bolup biler.

41oVJcsYxeL._SL1000_

3. Bazanyň gapdalynda ýeňil we ýuka, ony otaglaryň arasynda aňsatlyk bilen geçirip bilersiňiz, meselem, otagdan ýatylýan otaga, gaty köp ýer tutman. Agyr esas has durnuklylyk üçin, hatda çagalar ýa-da öý haýwanlary-da aňsat däl kakmak.

4. SDM LED lampa monjuklaryny ulanýar, energiýa tygşytlaýjy we döwülmäge has az ýykgyn edýär, hatda birnäçe ýyllap ulansaňyz we çalyşmagyň zerurlygy ýok bolsa. Galogen lampalary ulanýan bolsaňyz, mümkin boldugyça gysga wagtda çalşmagyňyzy maslahat berýärin .Bu size pul tygşytlar.

51ldPekqALL._SL1000_
51+ri+BKA1L._SL1000_

Bu çyranyň çyrasy, işiňize ýa-da keýpiňize görä ýagtylygy sazlamaga mümkinçilik berýän çalaja gurlupdyr. Memoryat sazlamasy bilen, ýagtylygyňy öwürmezden ozal ýada salýar

Ölçegi:

41vHV-BxQDL._SL1000_

Model belgisi

UP-001

Kuwwat

24W

Giriş naprýa .eniýesi

100-240V

Ömürboýy

50000s

Goýmalar

Öý / ofis / myhmanhana / ýapyk bezeg

Gaplamak

Brownöriteleşdirilen goňur poçta gutusy:42*14.5*32CM

Kartonyň ululygy we agramy

45.5 *33.5*44CM (3pcs / ctn);15KGS

Arza:

Roomaşaýyş otagynda okaýarkaňyz, ofisde işläniňizde ýa-da studiýada senetçilik bilen meşgullanýan we ş.m. dürli ulanyş zerurlyklaryňyza baglylykda bu çyra size dürli yşyklandyryş tejribesini getirer.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň